Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

W roku 2003 podjęto decyzję o budowie oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych dla Miasta Kcyni i okolic. Przedsięwzięcie to miało w sposób kompleksowy i zgodny z wymogami ochrony środowiska rozwiązać problem oczyszczania ścieków sanitarnych powstających w gospodarstwach domowych.

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Kcyni jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Znajduje się ona na terenie wyrobiska powstałego wskutek eksploatacji surowców. Wyrobisko zlokalizowane jest w południowej części miasta. Oczyszczalnia uzyskała efekt ekologiczny i została oddana do użytku 21 września 2005 roku. W dniach od 16 listopada 2004 do 15 lipca 2005 roku przeprowadzono jej rozruch. Budowa oczyszczalni ścieków była jedną z największych inwestycji w Gminie ostatnich lat. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.794.700 zł, z czego 1.651.700 zł to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestorem była Gmina Kcynia. Obiekt oczyszczalni ścieków eksploatowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Kcyni Spółka z o. o.

Oczyszczalnia posiada decyzję Starosty Nakielskiego nr WWŚ.6341.4.6.2012 z dnia 30.03.2012r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód cieku Kcynka (w km 27+022). Pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało na czas określony do 30 marca 2022r.

Wyniki badań z monitoringu kontrolnego, realizowane przez akredytowane laboratorium, potwierdzają, że jakość ścieków odpowiada parametrom ustalonym w w/w pozwoleniu.

Oczyszczalnia przyjmuje obecnie 277 m3/d ścieków komunalnych z czego 80% pochodzi z przyłączonej sieci kanalizacyjnej a 20% to ścieki dowożone.

Na koniec 2011 r. w eksploatacji ZGKiM w Kcyni znajdowało się łącznie 36,9 km sieci kanalizacyjnej bytowej (ogólnospławnej, sanitarnej, tłocznej), w tym na terenie miasta długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 33,2 km a na terenie wiejskim gminy 3,7 km. Poza miastem Kcynia skanalizowane są jeszcze miejscowości Grocholin i Żurawia. Zakład określił stopień skanalizowania zarządzanego przez siebie obszaru na około 54%.

Oczyszczalnia ścieków w Kcyni została ujęta w Planie Aglomeracji Kcynia oraz Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako oczyszczalnia obsługująca Aglomerację Kcynia.

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) określona dla obiektu oczyszczalni szacowana jest na 5 970.

Oczyszczalnia wykorzystuje technologię oczyszczania opartą na metodzie osadu czynnego o wydajności 500 m3/d, z odprowadzaniem ścieków oczyszczonych do rzeki Kcynki oraz zagospodarowaniem odwodnionych osadów.

Ścieki bytowo gospodarcze dopływają na oczyszczalnię do komory rozprężnej rurociągiem tłocznym. Stamtąd grawitacyjnie przepływają do części mechanicznej oczyszczalni wyposażonej w zblokowane sito i piaskownik z separacją piasku.

Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi są zrzucane na oczyszczalni do zbiornika retencyjnego w punkcie zlewnym. Stosuje się punkt zlewny z odświeżaniem ścieków. W zbiorniku odbywa się okresowe mieszanie i odświeżanie zgromadzonych ścieków. Ze zbiornika, ścieki dowożone, dopływają do studzienki kanalizacyjnej przed sitem.

Następnie ścieki, razem, doprowadzane są do wielofazowego reaktora biologicznego LANR II®. Jest on przystosowany do usuwania ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu. Procesy zachodzące w reaktorze to:

– proces beztlenowy (anaerobowy) – defosfatacja,

– niedotleniony (anoksytyczny) – denitryfikacja,

– tlenowy (aerobowy) – nitryfikacja i redukcja BZT5.

Z komorami osadu czynnego zblokowany jest osadnik wtórny i poziomy. Wyposażony jest on w zgarniacze umożliwiające usuwanie opadającego na dno osadu. Po osadniku ścieki odprowadzone zostają do odbiornika.

Osad nadmierny powstający w komorach reaktora po zagęszczeniu na zagęszczaczu mechanicznym, odwadniany jest na prasie taśmowej. Osad odwodniony jest stabilizowany przez dodatek wapnia palonego i leżakowany tymczasowo na składowisku pod wiatą. Po okresie składowania jest gotowy do wykorzystania.

O sposobie postępowania z usuwanym osadem decydują wyniki przeprowadzonych badań. Osady mogą być wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, do rekultywacji wysypisk i zwałowisk, oraz do kompostowania z innymi odpadami. Instalacja odwadniania i higienizacji osadu umieszczona jest w wydzielonym pomieszczeniu.

Przewidywana rozbudowa oczyszczalni do wydajności 800 m3/d umożliwi oczyszczanie ścieków z miejscowości przewidzianych do objęcia zbiorczym systemem kanalizacyjnym, takich jak Tupadły, Sierniki, Chwaliszewo, Smogulecka Wieś, Miastowice, Dziewierzewo.

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KCYNI