Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. w ramach swej działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zajmuje się:

  1. Produkcją wody pitnej.
  2. Oczyszczaniem ścieków.
  3. Utrzymywaniem w należytym stanie urządzeń i sieci wodociągowej oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, ich eksploatacja zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Planowaniem modernizacji, rozbudowy i remontów obiektów gospodarki wodno-ściekowej.
  5. Usuwaniem awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.