Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Budowa przyłączy

INFORMACJA Dla mieszkańców Gminy Kcynia pokaż

 

  1. Przed  przystąpieniem do  realizacji budowy przyłącza (wod.-kan.), inwestor powinien zwrócić się z wnioskiem do ZGKiM w Kcyni Spółka z o. o. o wydanie informacji na temat możliwości zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z budynku lub działki. Do wniosku należy dołączyć 1 egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów  opiniodawczych w skali min. 1:500.
  2. Kolejnym krokiem jest złożenie w siedzibie Spółki wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali min. 1:500 z zaznaczoną działką i lokalizacją budynku.
  3. Następnie należy zlecić wykonanie projektu w oparciu o wydane warunki techniczne.
  4. Projekt techniczny należy uzgodnić z:

–      Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią,

–      gestorami uzbrojenia podziemnego oraz dróg,

–      Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. (do uzgodnienia należy złożyć 2 egzemplarze projektu).

  1. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy dokonać zgłoszenia robót w celu uzyskania zgody na podłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej. Do zgłoszenia należy dołączyć 1 egzemplarz projektu technicznego.
  2. Zlecić wykonanie przyłącza. Prace związane z wykonaniem przyłącza należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Spółki.
  3. Przed zasypaniem wykonanego przyłączenia należy:

–      wykonać na swój koszt, przez uprawnionego geodetę, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, której 2 egzemplarze należy dołączyć do wniosku o odbiór techniczny,

–      złożyć w siedzibie ZGKiM Sp. z o. o. wniosek o odbiór techniczny i uzyskać protokół odbioru końcowego.

  1. Po pomyślnym odbiorze należy niezwłocznie złożyć wniosek o montaż (nieodpłatny) wodomierza oraz podpisać umowę na dostawę wody i odbiór ścieków.