Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Nieruchomości niezamieszkałe

 Z  dniem 01.07.br., zgodnie z ustawami o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, z dnia 14 grudnia 2012 r.) i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 228, z dnia 13 września 1996 r.) oraz uchwałami Rady Miejskiej w Kcyni Nr XXX/296/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ( pobierz) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia i Nr XXXIII/320/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ( pobierz)zmieniającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia, nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi nieruchomości niezamieszkałe nie zostały włączone do gminnego systemu gospodarowania odpadami. Dlatego właściciele i zarządcy nieruchomości innych niż zamieszkałe, którzy wytwarzają odpady komunalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność  w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych między innymi:

– urzędy

– obiekty oświaty, kultury, sportu, świetlice wiejskie

– osoby prowadzące działalność gospodarczą

– lokale handlowe

– lokale gastronomiczne

– podmioty usługowe, produkcyjne , rzemieślnicze

– cmentarze

– hotele i inne obiekty zakwaterowania

– rynki, bazary, targowiska

– ogródki działkowe

– campingi, pola namiotowe

 

W związku z powyższym, jeżeli właściciele lub zarządcy nieruchomości niezamieszkałych wytwarzają odpady komunalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka  z o.o. oferuje Państwu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na następujących zasadach:

wymagana ilość i minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne określone wg Zał. nr 2 do uchwały Nr XXX/296/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r   .(pobierz)

częstotliwość odbioru odpadów będzie odbywała się zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały Nr XXX/296/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz § 1 uchwały nr XXXIII/320/2013 z dnia 28.02.2013 r. pobierz)

stawka za 1 wywóz z następujących typów pojemników wynosi (pobierz)

 

 

Umowa na wywóz zmieszanych odpadów komunalnych pokaż