Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o

Na podstawie Aktu powierzenia z dnia 18 czerwca 2013 r.Gmina Kcynia powierzyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. zadanie związanie z gospodarką odpadami komunalnymi w zakresie :

– zorganizowania i prowadzenia począwszy od 1 lipca 2013 r. Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) na działce nr 828/1 w Kcyni, przy ul. Nakielskiej.

Podstawowym celem PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) jest uzupełnienie systemu zbierania odpadów selektywnych
w systemie „u źródła” i umożliwienie mieszkańcom gminy pozbywania się odpadów problemowych w sposób selektywny, powstających w gospodarstwach domowych w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami dla mieszkańców w Gminie Kcynia.

Ponadto utworzony PSZOK pozwoli na osiągnięcie poziomów odzysku poszczególnych odpadów, jakie zostały nałożone na samorządy gminne, zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach 
(Dz. U. Z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

 

 PSZOK mieści się przy ulicy Dworcowej 15, wjazd od ulicy Nakielskiej.

Odpady przyjmowane są w wyznaczonych godzinach pracy w dni robocze, tj.:

poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00

środę od godz. 12.00 do godz. 15.00 

piątek od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Pszok to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Kcynia mogą dostarczyć wytworzone przez siebie, selektywne zbierane odpady komunalne

            Jakie odpady można przynieść do PSZOK :

1) opakowania plastikowe ( butelki typu PET , opakowania po chemii gospodarczej, meble ogrodowe, widerka,

donice)

2) papier i tektura

3) opakowania szklane

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( kompletny)

5) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania

wielomateriałowe

6) zużyte opony ( 4 sztuki na rodzinę w ciągu roku)

7) odpady wielogabarytowe

8) drewno, tworzywa sztuczne, szkło,i metale

9) zużyte baterie i akumulatory

10) gruz, odpady budowlane i rozbórkowe

 

Z punktu korzystać mogą wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Kcynia. Pozostawienie odpadów w punkcie jest bezpłatne i mieści się w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty śmieciowej na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni w nieograniczonych ilościach odstawiać mogą odpady zwykłe z gospodarstw domowych, jeśli nie wystarcza wyznaczony limit wywozu odpadów odbieranych w systemie objazdowych zbiórek oraz odpady problemowe w ilościach ograniczonych w skali roku, m.in. gruz, akumulatory, baterie, sprzęt AGD i RTV, pozostałości farb i lakierów, itd. Wykaz ilości odstawianych odpadów komunalnych zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych limitami ilościowymi w skali roku przedstawia tabela zamieszczona na stronie internetowej www.zgkimkcynia.plzakładce Ogłoszenia. Poszczególne odpady komunalne powyżej określonych limitów ilościowych, zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27.06.2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi przyjmowane będą w PSZOKpo wniesieniu przez właściciela nieruchomości opłaty do Urzędu Miejskiego w Kcyni, a dowód jej uiszczenia będzie podstawą do wykonania usługi w PSZOK.

Kierowcy pojazdów przywożonych odpadów będą legitymowani.

Pracownik PSZOK prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów. Ewidencja ta zawierać będzie następujące informacje:

– datę przyjęcia odpadu;

– nazwisko i imię oraz adres osoby dostarczającej odpady;

– rodzaj odpadu oraz masa.

 

Odpady dostarczane do PSZOK w pierwszej kolejności będą poddawane kontroli ilościowej (pomiar masy), następnie kontroli jakościowej i w dalszej kolejności będą gromadzone i magazynowane do określonych ilości i przekazywane uprawnionym podmiotom odbierającym danego typu odpady do odzysku lub unieszkodliwienia zgodniez obowiązującą Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Z 2013 r., poz. 21). Ważone będą również odpady wywożone z PSZOK do odzysku lub unieszkodliwienia.

 

KOMUNIKAT

 

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że w lutym 2019 roku odbyła się pierwsza edycja konkursu ekologicznego „Drugie życie śmieci”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody
w Laskownicy przy współudziale Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o. o. oraz Europosła Janusza Zemke, który od ponad 5 lat patronuje inicjatywom związanym z edukacją proekologiczną dzieci i młodzieży w gminie Kcynia.  W skład komisji konkursowej weszła pani dyrektor Marzena Wessołowska, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy: Pani Wioletta Chróścińska – Nowakowska i Pani Anna Pachulska oraz przedstawicielka ZGKiM w Kcyni Sp. z o. o. Pani Agata Kasperska.
Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody
w Laskownicy i dzieci z oddziału przedszkolnego. Brało w nim udział łącznie 15 uczniów.

            Nagrody indywidualne dla każdego wyróżnionego ucznia w konkursie ufundował Europoseł Janusz Zemke. Oficjalne wręczenie nagród rzeczowych dla nagrodzonych uczniów odbyło się 7 marca 2019 roku.

          Celem konkursu było pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi dzieci
i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw, przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego. Ponadto zorganizowany został w celu kształtowania świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwienia ich na problematykę związaną z segregacją śmieci oraz wdrożenie do twórczego myślenia.

            Zadanie polegało na wykorzystaniu odpadów nadających się do przetworzenia w nową, dekoracyjną i praktyczną rzecz. Prace oceniano w dwóch kategoriach klasowych: 0-3 i 4-8. Przy ocenie wzięto pod uwagę estetykę, funkcjonalność i kreatywność autora.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. przedstawia  laureatów konkursu ekologicznego „Drugie życie śmieci”:

 

Kategoria klasowa 0-3:

I miejsce zajęły Zuzanna Siwiak z Oddziału przedszkolnego oraz Wiktoria Deresz z klasy I,

II miejsce zajęła Paulina Siwiak z klasy II,

III miejsce zajęła Wiktoria Jurek z klasy I.

Kategoria klasowa 4-8:

I miejsce zajęła Natalia Czyż z klasy VI,

II miejsce zajęła Michalina Grzybowska z klasy V,

III miejsce zajęli Kacper Bączkowski z klasy VI oraz Oliwier Rocławski z klasy IV.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!