Zamówienia publiczne

 Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych na potrzeby utwardzenia placu na  potrzeby modernizacji  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp z.o.o.

 

1. Zaproszenie pobierz

2. Zał 1. Formularz ofertowy pobierz

3. zał 2. Oświadczenie wykonawcy pobierz

4. Zał 3. Umowa na wykonanie dostawy pobierz

5. Zał 4. Opis przedmiotu zamówienia pobierz

6. Zał 5. Wykaz zamówień podobnych pobierz

7. Ogloszenie o wyniku postepowania pobierz

 


 

 Zakup materiałów i urządzeń do do budowy infrastruktury oświetlenia terenu na potrzeby modernizacji  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp z.o.o.

1. Zaproszenie pobierz

2. Zał 1. Formularz ofertowy pobierz

3. zał 2. Oświadczenie wykonawcy pobierz

4. Zał 3. Umowa na wykonanie dostawy pobierz

5. Zał 4. Opis przedmiotu zamówienia pobierz

6. Zał 5. Wykaz zamówień podobnych pobierz

 


 

Zakup towarów i materialów na potrzeby modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp z.o.o.

1. Specyfikacja pobierz

2.Ogłoszenie pobierz

2. Zał 1 Formularz ofertowy pobierz

3. Zał 2 Oświadczenie wykonawcy - Warunki udziału pobierz

4. Zał 3 Oświadczenie wykonawcy - Grupa Kapitałowa pobierz

5. Zał 4 Projekt umowa  pobierz

6. Zał 5 Wykaz dostaw zrealizowanych przez wykonawce pobierz

7 Zał 6 Logo zamawiającego pobierz

8. Zapytanie i odpowiedz do SWIZ pobierz

9. Informacja z otwarcia ofert pobierz

10 . Unieważnienie postepowania pobierz

11. Ogłoszenie o wyniku postępowania pobierz

 


 

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zarządzanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp z.o.o.


1. Specyfikacja pobierz

2.Ogłoszenie pobierz

2. Zał 1 Formularz ofertowy pobierz

3. Zał 2 Oświadczenie wykonawcy - Warunki udziału pobierz

4. Zał 3 Oświadczenie wykonawcy - Grupa Kapitałowa pobierz

5. Zał 4 Umowa na wykonanie  pobierz

6. Zał 5 Wykaz zamówien podobnych pobierz

7. Zapytanie i odpowiedz do SWIZ pobierz

8. Wyniki postepowania pobierz

9. Ogłoszenie o wyniku postępowania pobierz

 

 


Zapytanie ofertowe

 

 

Zaproszanie na dostawę paliwa pokaż

Formularz ofertowy pokaż

Umowa pokaż

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pokaż

 


 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe pokaż

Załącznik nr. 1 pokaż

Załącznik nr. 2 pokaż

Załącznik nr. 3 pokaż

Protokół z zapytania ofertowego pokaż

 


 

Informacja o odrzuceniu oferty pokaż

 


 

Protokół z postępowania 1/2017 pokaż

 


 

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
netto na ,,Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki”

 

Zapytanie ofertowe pokaż

Załącznik nr. 1 pokaż

Załącznik nr. 2 pokaż

Załącznik nr. 3 pokaż

 


 

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
netto na ,,Dostawa używanego samochodu ciężarowego”

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ,,Dostawę używanego samochodu ciężarowego”.

Zapytanie ofertowe pokaż

Załącznik nr 1 pokaż

Załącznik nr 2 pokaż

Załącznik nr 3 pokaż

 

 ARCHIWUM ZAMOWIEŃ PUBLICZNCH :Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2017

 

Pokaż

Załącznik nr 1 pokaż

Załącznik nr 2 pokaż

 

 

 

 

Kcynia, dnia 04 listopad 2016 r.

 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

 

Z A P R A S Z A

 

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp; Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) określonego w art. 4 pkt.8 pzp

 

 1. Opis przygotowania oferty:

1.1.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

1.2.    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka  z o.o.”

1.3.    Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

1.4.    Oprócz ceny Wykonawca winien określić w ofercie stały, kwotowy upust, odliczany każdorazowo od ceny hurtowej obowiązującej u Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

1.5.    Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

1.6.    Oferta winna obejmować całość zamówienia.

 

 1. 2.       Przedmiot zamówienia obejmuje: „Dostawę oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o.”

 

 1. 3.       Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

 

1)        Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ilości szacunkowej 50 tyś. litrów w okresie trwania umowy, oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia  2017 r.

2)        Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo w oparciu o zamówienie jednostkowe Zamawiającego, określające ilość oleju napędowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie 2 dni roboczych od każdorazowego złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. Każdorazowa dostawa oleju napędowego będzie dokonywana wg. cen hurtowych „ORLEN” w dniu dokonania zakupu, z zastosowaniem, wskazanego w ofercie Wykonawcy, stałego upustu.

Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zakupionego paliwa

3)        większa bądź mniejsza od zadeklarowanej o 20%, według własnych potrzeb.

4)        Wykonawca zagwarantuje odpowiednią jakość paliwa, według obowiązujących norm, tj.:

a)        winien oferować olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku i średnich temperatur powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości w temp. 15oC wynoszącej 820-845 kg/m3, zawartości siarki nie większej niż 10 mg/kg i CFPP od 0oC do -25oC (w zależności od odmiany);

b)        paliwo oferowane przez Wykonawcę winno spełniać wymogi określone w Polskich Normach i/lub Polskich Normach przenoszących zharmonizowane Normy Europejskie, w szczególności PN-93/C-04030, PN ISO3675:1997 PrPN-EN ISO 12185, PN-88/C-04005, EN ISO 14596 ASTM D 5453, PN-92/C-04114 oraz normach je zastępujących.

5)        Dostawa oleju napędowego następować będzie środkami transportu do tego przystosowanymi, bez dodatkowych opłat, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

6)        Cena paliwa podana przez Wykonawcę w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, a w szczególności:

a)        cenę 1 litra paliwa wg stanu na dzień składania ofert wskazany w pkt. 6 zaproszenia,

b)        koszt jego dostawy do siedziby Zamawiającego,

c)        koszt wszelkich podatków i opłat obowiązujących w handlu i obrocie paliwami,

 

 1. Wykonawca składając ofertę przedstawia następujące dokumenty:

1)        wypełniony formularz ofertowy (zawierający w szczególności: cenę jednostkową za litr [netto + VAT        (stawka procentowa i kwota) = brutto] – cyfrą i słownie oraz stały, kwotowy upust od ceny z dnia zamówienia – cyfrą i słownie),

2)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na dystrybucję i sprzedaż paliw, wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.),

3)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)        Zaparafowany projekt umowy.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

1)        Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:

a)    cena brutto 1 litra oleju napędowego – waga kryterium: 50%,

b)   upust od ceny oleju napędowego – waga kryterium: 50%.

2)        Sposób obliczenia punktów, które można uzyskać w danym kryterium oceny ofert:

a)    cena

 

cena najniższa

x 100 pkt x 0,50

 

cena oferty badanej

 

b)   upust

 

kwota upustu z oferty badanej

x 100 pkt x 0,50

 

najwyższa kwota upustu

 

3)        Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4)        Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

5)        Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższymi upustami.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

1)        Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 listopada 2016 r. do godziny 10:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.

2)        Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona składającemu propozycję bez otwierania.

3)        Składający ofertę może wprowadzić do niej zmiany lub wycofać ją przed upływem terminu do składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu złożenia ofert tj. 24 listopada  2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Prezesa Zarządu.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:

Kierownik działu administracyjnego – Królczyk Anna (sekretariat), tel. 52/589-37-57

 

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego.

Umowa zawierać będzie wszystkie warunki złożonej oferty.

1. Zaproszenie do składania ofert pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa dostawy paliwa pobierz

4. Protokół pobierz

  

Kcynia, dnia 01 grudnia 2015 r.

 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

 

Z A P R A S Z A

 

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp; Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) określonego w art. 4 pkt.8 pzp

 

 1. Opis przygotowania oferty:

1.1.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

1.2.    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka  z o.o.”

1.3.    Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

1.4.    Oprócz ceny Wykonawca winien określić w ofercie stały, kwotowy upust, odliczany każdorazowo od ceny hurtowej obowiązującej u Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

1.5.    Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

1.6.    Oferta winna obejmować całość zamówienia.

 

 1. 2.       Przedmiot zamówienia obejmuje: „Dostawę oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o.”

 

 1. 3.       Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

 

1)        Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ilości szacunkowej 10 tyś. litrów w okresie trwania umowy, oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r.

2)        Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo w oparciu o zamówienie jednostkowe Zamawiającego, określające ilość oleju napędowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie 2 dni roboczych od każdorazowego złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. Każdorazowa dostawa oleju napędowego będzie dokonywana wg. cen hurtowych „ORLEN” w dniu dokonania zakupu, z zastosowaniem, wskazanego w ofercie Wykonawcy, stałego upustu.

Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zakupionego paliwa (ilość

3)        większa bądź mniejsza od zadeklarowanej o 20%), według własnych potrzeb.

4)        Wykonawca zagwarantuje odpowiednią jakość paliwa, według obowiązujących norm, tj.:

a)        winien oferować olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku i średnich temperatur powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości w temp. 15oC wynoszącej 820-845 kg/m3, zawartości siarki nie większej niż 10 mg/kg i CFPP od 0oC do -25oC (w zależności od odmiany);

b)        paliwo oferowane przez Wykonawcę winno spełniać wymogi określone w Polskich Normach i/lub Polskich Normach przenoszących zharmonizowane Normy Europejskie, w szczególności PN-93/C-04030, PN ISO3675:1997 PrPN-EN ISO 12185, PN-88/C-04005, EN ISO 14596 ASTM D 5453, PN-92/C-04114 oraz normach je zastępujących.

5)        Dostawa oleju napędowego następować będzie środkami transportu do tego przystosowanymi, bez dodatkowych opłat, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

6)        Cena paliwa podana przez Wykonawcę w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, a w szczególności:

a)        cenę 1 litra paliwa wg stanu na dzień składania ofert wskazany w pkt. 6 zaproszenia,

b)        koszt jego dostawy do siedziby Zamawiającego,

c)        koszt wszelkich podatków i opłat obowiązujących w handlu i obrocie paliwami,

 

 1. Wykonawca składając ofertę przedstawia następujące dokumenty:

1)        wypełniony formularz ofertowy (zawierający w szczególności: cenę jednostkową za litr [netto + VAT (stawka procentowa i kwota) = brutto] – cyfrą i słownie oraz stały, kwotowy upust od ceny z dnia zamówienia – cyfrą i słownie),

2)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na dystrybucję i sprzedaż paliw, wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.),

3)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)        Zaparafowany projekt umowy.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

1)        Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:

a)    cena brutto 1 litra oleju napędowego – waga kryterium: 50%,

b)   upust od ceny oleju napędowego – waga kryterium: 50%.

2)        Sposób obliczenia punktów, które można uzyskać w danym kryterium oceny ofert:

a)    cena

 

cena najniższa

x 100 pkt x 0,50

 

cena oferty badanej

 

b)   upust

 

kwota upustu z oferty badanej

x 100 pkt x 0,50

 

najwyższa kwota upustu

 

3)        Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4)        Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

5)        Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższymi upustami.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

1)        Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2015 r. do godziny 1100 w zaklejonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.

2)        Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona składającemu propozycję bez otwierania.

3)        Składający ofertę może wprowadzić do niej zmiany lub wycofać ją przed upływem terminu do składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu złożenia ofert tj. 22 grudnia  2015 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Prezesa Zarządu.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:

Kierownik działu administracyjnego – Królczyk Anna (sekretariat), tel. 52/589-37-57

 

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego.

Umowa zawierać będzie wszystkie warunki złożonej oferty.

 

1. Zaproszenie do składania ofert pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa dostawy paliwa pobierz

4. Protokół pobierz

  

Kcynia, dnia 04 grudnia 2014 r.

 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

 

Z A P R A S Z A

 do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp; Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) określonego w art. 4 pkt.8 pzp

 

 1. Opis przygotowania oferty:

1.1.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

1.2.    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka  z o.o.”

1.3.    Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

1.4.    Oprócz ceny Wykonawca winien określić w ofercie stały, kwotowy upust, odliczany każdorazowo od ceny hurtowej obowiązującej u Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

1.5.    Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

1.6.    Oferta winna obejmować całość zamówienia.

 

 1. 2.       Przedmiot zamówienia obejmuje: „Dostawę oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o.”

 

 1. 3.       Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

 

1)        Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ilości szacunkowej 10 tyś. litrów w okresie trwania umowy, oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w okresie od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 r.

2)        Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo w oparciu o zamówienie jednostkowe Zamawiającego, określające ilość oleju napędowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie 2 dni roboczych od każdorazowego złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. Każdorazowa dostawa oleju napędowego będzie dokonywana wg. cen hurtowych „ORLEN” w dniu dokonania zakupu, z zastosowaniem, wskazanego w ofercie Wykonawcy, stałego upustu.

Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zakupionego paliwa (ilość

3)        większa bądź mniejsza od zadeklarowanej o 20%), według własnych potrzeb.

4)        Wykonawca zagwarantuje odpowiednią jakość paliwa, według obowiązujących norm, tj.:

a)        winien oferować olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku i średnich temperatur powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości w temp. 15oC wynoszącej 820-845 kg/m3, zawartości siarki nie większej niż 10 mg/kg i CFPP od 0oC do -25oC (w zależności od odmiany);

b)        paliwo oferowane przez Wykonawcę winno spełniać wymogi określone w Polskich Normach i/lub Polskich Normach przenoszących zharmonizowane Normy Europejskie, w szczególności PN-93/C-04030, PN ISO3675:1997 PrPN-EN ISO 12185, PN-88/C-04005, EN ISO 14596 ASTM D 5453, PN-92/C-04114 oraz normach je zastępujących.

5)        Dostawa oleju napędowego następować będzie środkami transportu do tego przystosowanymi, bez dodatkowych opłat, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

6)        Cena paliwa podana przez Wykonawcę w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, a w szczególności:

a)        cenę 1 litra paliwa wg stanu na dzień składania ofert wskazany w pkt. 6 zaproszenia,

b)        koszt jego dostawy do siedziby Zamawiającego,

c)        koszt wszelkich podatków i opłat obowiązujących w handlu i obrocie paliwami,

 

 1. Wykonawca składając ofertę przedstawia następujące dokumenty:

1)        wypełniony formularz ofertowy (zawierający w szczególności: cenę jednostkową za litr [netto + VAT (stawka procentowa i kwota) = brutto] – cyfrą i słownie oraz stały, kwotowy upust od ceny z dnia zamówienia – cyfrą i słownie),

2)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na dystrybucję i sprzedaż paliw, wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.),

3)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)        Zaparafowany projekt umowy.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

1)        Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:

a)    cena brutto 1 litra oleju napędowego – waga kryterium: 50%,

b)   upust od ceny oleju napędowego – waga kryterium: 50%.

2)        Sposób obliczenia punktów, które można uzyskać w danym kryterium oceny ofert:

a)    cena

 

cena najniższa

x 100 pkt x 0,50

 

cena oferty badanej

 

b)   upust

 

kwota upustu z oferty badanej

x 100 pkt x 0,50

 

najwyższa kwota upustu

 

3)        Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4)        Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

5)        Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższymi upustami.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

1)        Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. do godziny 1100 w zaklejonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.

2)        Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona składającemu propozycję bez otwierania.

3)        Składający ofertę może wprowadzić do niej zmiany lub wycofać ją przed upływem terminu do składania ofert.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu złożenia ofert tj. 22 grudnia  2014 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Prezesa Zarządu.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:

Kierownik działu administracyjnego – Królczyk Anna (sekretariat), tel. 52/589-37-57

 

 1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego.

Umowa zawierać będzie wszystkie warunki złożonej oferty.

1. Zaproszenie do składania ofert pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa dostawy paliwa pobierz

4. Protokół pobierz

  

                                                                                                               Kcynia, dnia 10 czerwca 2014 r.

 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Kcyni, ul. Nakielska 9

 

Z A P R A S Z A

 

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Dostawy oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM Spółka z o.o. w Kcyni”

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp; Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) określonego w art. 4 pkt.8 pzp

 

 1. 1.        Opis przygotowania oferty:

1.1.   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

1.2.   Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

Dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka  z o.o.”

1.3.   Cena podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.

1.4.   Oprócz ceny Wykonawca winien określić w ofercie stały, kwotowy upust, odliczany każdorazowo od ceny hurtowej obowiązującej u Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego.

1.5.   Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim.

1.6.   Oferta winna obejmować całość zamówienia.

 

 1. 2.        Przedmiot zamówienia obejmuje: „Dostawę oleju napędowego Eko-diesel do samochodów eksploatowanych przez ZGKiM w Kcyni Spółka z o.o.”

 

 1. 3.        Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

 

1)        Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w ilości szacunkowej 10 tyś. litrów w okresie trwania umowy, oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r.

2)        Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo w oparciu o zamówienie jednostkowe Zamawiającego, określające ilość oleju napędowego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie 2 dni roboczych od każdorazowego złożenia zamówienia jednostkowego przez Zamawiającego. Każdorazowa dostawa oleju napędowego będzie dokonywana wg. cen hurtowych „ORLEN” w dniu dokonania zakupu, z zastosowaniem, wskazanego w ofercie Wykonawcy, stałego upustu.

Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zakupionego paliwa (ilość

3)        większa bądź mniejsza od zadeklarowanej o 20%), według własnych potrzeb.

4)        Wykonawca zagwarantuje odpowiednią jakość paliwa, według obowiązujących norm, tj.:

a)        winien oferować olej napędowy letni, przejściowy i zimowy (w zależności od pory roku i średnich temperatur powietrza) o LC nie niższej niż 51, gęstości w temp. 15oC wynoszącej 820-845 kg/m3, zawartości siarki nie większej niż 10 mg/kg i CFPP od 0oC do -25oC (w zależności od odmiany);

b)        paliwo oferowane przez Wykonawcę winno spełniać wymogi określone w Polskich Normach i/lub Polskich Normach przenoszących zharmonizowane Normy Europejskie, w szczególności PN-93/C-04030, PN ISO3675:1997 PrPN-EN ISO 12185, PN-88/C-04005, EN ISO 14596 ASTM D 5453, PN-92/C-04114 oraz normach je zastępujących.

5)        Dostawa oleju napędowego następować będzie środkami transportu do tego przystosowanymi, bez dodatkowych opłat, do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.

6)        Cena paliwa podana przez Wykonawcę w ofercie winna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, a w szczególności:

a)        cenę 1 litra paliwa wg stanu na dzień składania ofert wskazany w pkt. 6 zaproszenia,

b)        koszt jego dostawy do siedziby Zamawiającego,

c)        koszt wszelkich podatków i opłat obowiązujących w handlu i obrocie paliwami,

 

 1. 4.        Wykonawca składając ofertę przedstawia następujące dokumenty:

1)        wypełniony formularz ofertowy (zawierający w szczególności: cenę jednostkową za litr [netto + VAT (stawka procentowa i kwota) = brutto] – cyfrą i słownie oraz stały, kwotowy upust od ceny z dnia zamówienia – cyfrą i słownie),

2)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na dystrybucję i sprzedaż paliw, wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t. ze zm.),

3)        kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4)        Zaparafowany projekt umowy.

 

 1. 5.        Kryteria oceny ofert:

1)        Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:

a)    cena brutto 1 litra oleju napędowego – waga kryterium: 50%,

b)   upust od ceny oleju napędowego – waga kryterium: 50%.

2)        Sposób obliczenia punktów, które można uzyskać w danym kryterium oceny ofert:

a)    cena

 

cena najniższa

x 100 pkt x 0,50

 

cena oferty badanej

 

b)   upust

 

kwota upustu z oferty badanej

x 100 pkt x 0,50

 

najwyższa kwota upustu

 

3)        Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4)        Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyskała najwięcej punktów.

5)        Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z wyższymi upustami.

 

 1. 6.        Miejsce i termin składania ofert:

1)        Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 czerwca 2014 r. do godziny 1100 w zaklejonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.

2)        Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona składającemu propozycję bez otwierania.

3)        Składający ofertę może wprowadzić do niej zmiany lub wycofać ją przed upływem terminu do składania ofert.

 

 1. 7.        Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu złożenia ofert tj. 26 czerwca  2014 r. o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie Prezesa Zarządu.

 

 1. 8.        Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Osoba odpowiedzialna merytorycznie:

Kierownik działu administracyjnego – Królczyk Anna (sekretariat), tel. 52/589-37-57

 

 1. 9.        Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego.

Umowa zawierać będzie wszystkie warunki złożonej oferty.

 

1. Zaproszenie do składania ofert pobierz

2. Formularz ofertowy pobierz

3. Umowa dostawy paliwa pobierz

4. Protokół pobierz 

 

Kcynia: Zakup koparko - ładowarki kołowej oraz ciągnika rolniczego z osprzętem Numer ogłoszenia: 73197 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. , ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5893757, faks 52 5894672. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkimkcynia.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot wskazany w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup koparko - ładowarki kołowej oraz ciągnika rolniczego z osprzętem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup koparko - ładowarki kołowej oraz ciągnika rolniczego z osprzętem. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca, przygotowując ofertę, winien uwzględnić wszystkie informacje zawarte w SIWZ. Niespełnienie tego warunku może skutkować niezgodnością oferty z SIWZ i jej odrzuceniem. A) Koparko-ładowarka kołowa: Koparko-ładowarka kołowa winna być fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2013 roku oraz winna posiadać co najmniej następujące parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie: 1) Silnik z turbodoładowaniem o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 74,5 kW (101KM), spełniający co najmniej normy spalin STAGE IIIB, 2) Głębokość kopania nie mniejsza niż 6,10 m, 3) Siła kopania łyżki nie mniejsza niż 63 kN, 4) Zasięg ramienia koparkowego od przegubu na poziomie podłoża nie
mniejszy niż 7,00 m, 5) Ramie tylne o kształcie koparkowym, 6) Szybkozłącze mechaniczne na ramieniu koparkowym, 7) Wysokość ładowania łyżką koparki nie mniejsza niż 5,30 m, 8) Wysokość zrzutu łyżką ładowarki przy maksymalnym kącie zrzutu nie mniejsza niż 2,80 m, 9) Siła zacisku szczęk łyżki przedniej minimum 61 kN, 10) Komplet łyżek do kopania o szerokościach około 300 mm i 600 mm oraz łyżka skarpowa o szerokości około 1500 mm, 11) Kąt zamykania (obrotu) łyżki minimum 205 stopni, 12) Automatyczna skrzynia biegów, 13) Sterowanie osprzętem ładowarkowym oraz koparkowym za pomocą joysticków, 14) Wspomaganie układu kierowniczego, 15) Napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu, 16) Koła przednie w rozmiarze co najmniej 20 cali, 17) Koła tylne w rozmiarze co najmniej 26 cali, 18) Łyżka ładowarki wieloczynnościowa, otwierana hydraulicznie o pojemności nie mniejszej niż 1,03 m3 i udźwigu na maksymalnej wysokości minimum 3400 kg, 19) Szybkozłącze na ramieniu ładowarkowym, 20) Pług do odśnieżania o szerokości minimum 2,60 m, 21) Automatyczne poziomowanie łyżki ładowarki, 22) System amortyzacji łyżki, 23) Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarki, 24) 12 V instalacja elektryczna, 25) Wyłącznik masy, 26) Układ hydrauliczny z pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku, 27) Dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu, 28) Wysokość transportowa nie większa niż 4,00 m, 29) Osłona na wał napędowy, 30) Gumowe nakładki na podpory stabilizujące, 31) Fotel operatora amortyzowany z zawieszeniem pneumatycznym, 32) Na dachu zamontowane obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze, 33) Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, 34) Gwarancja minimum 12 miesięcy, 35) Gwarancja na części mechaniczne: minimum 12 miesięcy bez limitu mth, 36) Odległość punktu serwisowego nie więcej niż 110 km, 37) Termin dostarczenia koparko-ładowarki: do 30 dni od podpisania umowy leasingu. B) Ciągnik rolniczy z osprzętem: Ciągnik rolniczy z osprzętem winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku oraz winien posiadać co najmniej następujące parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie: 1) Silnik z turbodoładowaniem o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 70,0 kW (95KM) spełniający co najmniej normy spalin TIER IIIA, 2) Silnik z turbodoładowaniem, pompa wtryskowa mechaniczna Bosch lub równoważna, 3) Przekładnia 12 x 12, 40 km na h, 4) Rewersor hydrauliczny umożliwiający zmianę kierunku jazdy (przód-tył) bez użycia sprzęgła, 5) Przedni napęd i blokada mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie, 6) Obroty wałka WOM: ok. 540 na 1000 obr. na min., 7) Wydatek pompy hydraulicznej min. 50 l na min. 2 rozdzielacze hydrauliczne, niezależna pompa wspomagania o wydajności min. 25 l na min, 8) Tylny TUZ kat 1-2, szybkosprzęgi, udźwig tylnego podnośnika min. 3500 kg, 9) Obciążniki przednie o ciężarze min. 300 kg, 10) Przedni TUZ (udźwig min. 1800 kg) z dodatkowymi wspornikami wzmacniającymi i płytą do obciążników przednich, 11) Dodatkowa para wyjść hydrauliki zewnętrznej na przód ciągnika, 12) Kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana, siedzenie pasażera, >szyberdach<, fotel operatora z podłokietnikiem i pasem, 13) Lampy robocze przednie i tylne, 14) Lusterka zewnętrzne teleskopowe, 15) Uchylne
okna boczne i tylne, 16) Głośniki z instalacją radiową i radiem, 17) Wycieraczki i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, 18) Ostrzegawcza lampa błyskowa typu >kogut< (obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze), 19) Instalacja pneumatyczna do przyczep 1 i 2 - obwodowa, 20) Wyłącznik masy, 21) Koła przednie w rozmiarze co najmniej 360 na 70R24, 22) Koła tylne w rozmiarze co najmniej 480 na 70R34, 23) Termin dostarczenia ciągnika: do 30 dni od podpisania umowy leasingu. Ciągnik winien być wyposażony w następujące akcesoria dodatkowe, montowane w zależności od potrzeb zamawiającego. Wszystkie akcesoria winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 1) Pług do odśnieżania: a) Szerokość min. 2 metry, b) Mocowanie na przedni TUZ ciągnika, c) Hydrauliczne sterowanie (min. 2 siłowniki hydrauliczne) z możliwością odchylenia o +/- 30 stopni, d) Zabezpieczenie sprężynowe wychylenia tarczy, e) Gwarancja minimum 12 miesięcy, f) Rok produkcji 2013 lub 2014, g) Termin dostarczenia - wraz z ciągnikiem. 2) Kosiarka bijakowa z wysięgnikiem: a) Wysięgnik uniwersalny przeznaczony do współpracy z głowicami roboczymi, b) Szerokość robocza kosiarki min. 120 cm, c) Napęd od wałka WOM ciągnika o obrotach 540 obr. na min., d) Minimalny zasięg ramienia 550 cm, e) Zabezpieczenie przeciwuderzeniowe, f) Niezależny układ hydrauliczny, g) Zestaw stabilizacyjny wysięgnika z ciągnikiem, h) elektrohydrauliczne sterowanie joystickiem, i) Zderzak tylny ze światłami drogowymi, j) Wałek WOM, k) Gwarancja minimum 12 miesięcy, l) Rok produkcji 2013 lub 2014, m) Termin dostarczenia - wraz z ciągnikiem. 3) Przyczepa transportowa rolnicza: a) Ładowność co najmniej 6 ton, b) Przyczepa dwuosiowa, burtowa, wywrót trójstronny, c) Resory paraboliczne, d) Błotniki na kołach tylnych, e) Centralne zamki burt, f) Drabina, g) Okno wraz z rynną w tylnej burcie do rozładunku strumieniowego, h) Uszczelnienie metalowe (bez uszczelek) gwarantujące szczelność przewozu materiałów sypkich, i) Dwuobwodowe hamulce pneumatyczne, hamulec ręczny, j) Elektryczna instalacja oświetleniowa, k) Wyprowadzenie wszystkich instalacji do podłączenia drugiej przyczepy, l) Koło zapasowe z uchwytem, m) Zaczep tylny obrotowy, n) Odległość punktu serwisowego nie więcej niż 100 km, o) Rok produkcji 2013 lub 2014, p) Ilość przyczep wg ww. specyfikacji, jakie należy dostarczyć wraz z ciągnikiem: 2 szt., q) Termin dostarczenia - wraz z ciągnikiem. III. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej - wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. IV. Dodatkowe informacje: 1. Dostarczony sprzęt winien być objęty gwarancją nie krótszą niż wskazana w pkt. V SIWZ oraz posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ. W żadnym wypadku nie oznacza to, że Zamawiający wskazuje konkretne produkty (maszyny i osprzęt), których wymaga. Produkty (maszyny i osprzęt) oferowane przez Wykonawcę mogą być równoważne, co oznacza iż winny posiadać cechy i właściwości produktów wymienionych w pkt. II niniejszego rozdziału SIWZ i umożliwiać ich zastosowanie w tym samym celu i w ten sam sposób, a
tym samym umożliwiać osiągnięcie rezultatów ich stosowania jak w przypadku produktów wskazanych w ww. katalogach. 2. Miejsca dostawy maszyn oraz osoby do kontaktu: Siedziba Zamawiającego wskazana w pkt.I.2 SIWZ. Henryk Grobelny - Prezes Zarządu, tel.: +48 667 661 781; e-mail: henryk.grobelny@zgkimkcynia.pl Kcynia, kod: 89-240, ul. Nakielska 9, w dniach: poniedziałek - piątek; w godzinach urzędowania wskazanych w pkt. I ppkt 2 SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0, 16.31.31.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o 1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1 i 2, c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1, d) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1, e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 2 lit. a), f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1 i ppkt 2 lit. c), g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1 i ppkt 2 lit. c) III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) oświadczenia podmiotów, o których mowa w pkt. III ppkt 5, stwierdzające, że udostępniają Wykonawcy swoje zasoby osobowe niezbędne do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) oświadczenie(a) [zobowiązanie(a)] podmiotów (o których mowa w pkt. III ppkt 5 SIWZ), na których wiedzy i doświadczeniu bądź potencjale technicznym, bądź osobach zdolnych do wykonania zamówienia, bądź zdolnościach finansowych Wykonawca będzie polegał w związku z realizacją zamówienia, stwierdzające, że udostępniają Wykonawcy swoje zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz zawierające informacje (lub zawierające załączone dokumenty) stwierdzające: - zakres dostępnych zasobów, -
sposób wykorzystania tych zasobów, - charakter stosunku jaki będzie łączył ten podmiot z Wykonawcą, - zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) oświadczenie(a) [zobowiązanie(a)] podmiotów (o których mowa w pkt. III ppkt 5 SIWZ), na których wiedzy i doświadczeniu bądź potencjale technicznym, bądź osobach zdolnych do wykonania zamówienia, bądź zdolnościach finansowych Wykonawca będzie polegał w związku z realizacją zamówienia, stwierdzające, że udostępniają Wykonawcy swoje zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz zawierające informacje (lub zawierające załączone dokumenty) stwierdzające: - zakres dostępnych zasobów, - sposób wykorzystania tych zasobów, - charakter stosunku jaki będzie łączył ten podmiot z Wykonawcą, - zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) Zamawiający wykorzysta do oceny spełnienia tego warunku oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII ppkt 1 lit. b), z zastrzeżeniem lit. b), b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dot. podmiotu wskazanego w Załączniku nr 6 potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, będzie polegał na zdolnościach finansowych podmiotów wymienionych w tym załączniku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty
Wykonawcy, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) opis techniczny maszyn stanowiących przedmiot zamówienia, w szczególności: instrukcję obsługi, kartę katalogową, z treści których wynikać musi jednoznacznie, że maszyny posiadają co najmniej parametry wymagane przez Zamawiającego

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) karty katalogowe i/lub foldery / katalogi zawierające opisy i fotografie oferowanego sprzętu, b) zaparafowane Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 5), c) wykaz podwykonawców i powierzony im zakres zamówienia (Załącznik nr 6) - w celu potwierdzenia, które z części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. d) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkimkcynia.pl/ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9 89-240 Kcynia sekretariat (pok. 2).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9 89-240 Kcynia sekretariat (pok. 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

1. Specyfikacja pobierz

2. Ogłoszenie o zamówieniu pobierz

3. Zał 1 Formularz ofertowy pobierz

4. Zał 2 Oświadczenie wykonawcy - Spełnianie warunków pobierz

5. Zał 3 Oświadczenie wykonawcy - Podstawy wykluczenia pobierz

6. Zał 4 Oświadczenie wykonawcy - Grupa Kapitałowa pobierz

7. Zał 5 Istotne postanowienia - Do treści umowy pobierz

8. Zał 6 Podwykonawcy/ Podmioty udostepniające zasoby pobierz

9. Do wszystkich zainteresowanych pobierz

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 Kcynia: Zakup koparko - ładowarki kołowej oraz ciągnika rolniczego z osprzętem

                        Numer ogłoszenia: 41555 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. , ul. Nakielska 9, 89-240 Kcynia, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5893757, faks 52 5894672.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgkimkcynia.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot wskazany w art. 3 ust. 1 pkt 3 PZP.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup koparko - ładowarki kołowej oraz ciągnika rolniczego z osprzętem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup koparko - ładowarki kołowej oraz ciągnika rolniczego z osprzętem. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca, przygotowując ofertę, winien uwzględnić wszystkie informacje zawarte w SIWZ. Niespełnienie tego warunku może skutkować niezgodnością oferty z SIWZ i jej odrzuceniem. A) Koparko-ładowarka kołowa: Koparko-ładowarka kołowa winna być fabrycznie nowa, nieużywana, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2013 roku oraz winna posiadać co najmniej następujące parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie: 1) Silnik z turbodoładowaniem o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 74,5 kW (101KM), spełniający co najmniej normy spalin STAGE IIIB, 2) Głębokość kopania nie mniejsza niż 6,10 m, 3) Siła kopania łyżki nie mniejsza niż 63 kN, 4) Zasięg ramienia koparkowego od przegubu na poziomie podłoża nie
mniejszy niż 7,00 m, 5) Ramie tylne o kształcie koparkowym, 6) Szybkozłącze mechaniczne na ramieniu koparkowym, 7) Wysokość ładowania łyżką koparki nie mniejsza niż 5,30 m, 8) Wysokość zrzutu łyżką ładowarki przy maksymalnym kącie zrzutu nie mniejsza niż 2,80 m, 9) Siła zacisku szczęk łyżki przedniej minimum 61 kN, 10) Komplet łyżek do kopania o szerokościach około 300 mm i 600 mm oraz łyżka skarpowa o szerokości około 1500 mm, 11) Kąt zamykania (obrotu) łyżki minimum 205 stopni, 12) Automatyczna skrzynia biegów, 13) Sterowanie osprzętem ładowarkowym oraz koparkowym za pomocą joysticków, 14) Wspomaganie układu kierowniczego, 15) Napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu, 16) Koła przednie w rozmiarze co najmniej 20 cali, 17) Koła tylne w rozmiarze co najmniej 26 cali, 18) Łyżka ładowarki wieloczynnościowa, otwierana hydraulicznie o pojemności nie mniejszej niż 1,03 m3 i udźwigu na maksymalnej wysokości minimum 3400 kg, 19) Szybkozłącze na ramieniu ładowarkowym, 20) Pług do odśnieżania o szerokości minimum 2,60 m, 21) Automatyczne poziomowanie łyżki ładowarki, 22) System amortyzacji łyżki, 23) Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarki, 24) 12 V instalacja elektryczna, 25) Wyłącznik masy, 26) Układ hydrauliczny z pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku, 27) Dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu, 28) Wysokość transportowa nie większa niż 4,00 m, 29) Osłona na wał napędowy, 30) Gumowe nakładki na podpory stabilizujące, 31) Fotel operatora amortyzowany z zawieszeniem pneumatycznym, 32) Na dachu zamontowane obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze, 33) Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, 34) Gwarancja minimum 12 miesięcy, 35) Gwarancja na części mechaniczne: minimum 12 miesięcy bez limitu mth, 36) Odległość punktu serwisowego nie więcej niż 110 km, 37) Termin dostarczenia koparko-ładowarki: do 30 dni od podpisania umowy leasingu. B) Ciągnik rolniczy z osprzętem: Ciągnik rolniczy z osprzętem winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku oraz winien posiadać co najmniej następujące parametry techniczno-użytkowe oraz wyposażenie: 1) Silnik z turbodoładowaniem o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 70,0 kW (95KM) spełniający co najmniej normy spalin TIER IIIA, 2) Silnik z turbodoładowaniem, pompa wtryskowa mechaniczna Bosch lub równoważna, 3) Przekładnia 12 x 12, 40 km na h, 4) Rewersor hydrauliczny umożliwiający zmianę kierunku jazdy (przód-tył) bez użycia sprzęgła, 5) Przedni napęd i blokada mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie, 6) Obroty wałka WOM: ok. 540 na 1000 obr. na min., 7) Wydatek pompy hydraulicznej min. 50 l na min. 2 rozdzielacze hydrauliczne, niezależna pompa wspomagania o wydajności min. 25 l na min, 8) Tylny TUZ kat 1-2, szybkosprzęgi, udźwig tylnego podnośnika min. 3500 kg, 9) Obciążniki przednie o ciężarze min. 300 kg, 10) Przedni TUZ (udźwig min. 1800 kg) z dodatkowymi wspornikami wzmacniającymi i płytą do obciążników przednich, 11) Dodatkowa para wyjść hydrauliki zewnętrznej na przód ciągnika, 12) Kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana, siedzenie pasażera, >szyberdach<, fotel operatora z podłokietnikiem i pasem, 13) Lampy robocze przednie i tylne, 14) Lusterka zewnętrzne teleskopowe, 15) Uchylne
okna boczne i tylne, 16) Głośniki z instalacją radiową i radiem, 17) Wycieraczki i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, 18) Ostrzegawcza lampa błyskowa typu >kogut< (obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze), 19) Instalacja pneumatyczna do przyczep 1 i 2 - obwodowa, 20) Wyłącznik masy, 21) Koła przednie w rozmiarze co najmniej 360 na 70R24, 22) Koła tylne w rozmiarze co najmniej 480 na 70R34, 23) Termin dostarczenia ciągnika: do 30 dni od podpisania umowy leasingu. Ciągnik winien być wyposażony w następujące akcesoria dodatkowe, montowane w zależności od potrzeb zamawiającego. Wszystkie akcesoria winny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. 1) Pług do odśnieżania: a) Szerokość min. 2 metry, b) Mocowanie na przedni TUZ ciągnika, c) Hydrauliczne sterowanie (min. 2 siłowniki hydrauliczne) z możliwością odchylenia o +/- 30 stopni, d) Zabezpieczenie sprężynowe wychylenia tarczy, e) Gwarancja minimum 12 miesięcy, f) Rok produkcji 2013 lub 2014, g) Termin dostarczenia - wraz z ciągnikiem. 2) Kosiarka bijakowa z wysięgnikiem: a) Wysięgnik uniwersalny przeznaczony do współpracy z głowicami roboczymi, b) Szerokość robocza kosiarki min. 120 cm, c) Napęd od wałka WOM ciągnika o obrotach 540 obr. na min., d) Minimalny zasięg ramienia 550 cm, e) Zabezpieczenie przeciwuderzeniowe, f) Niezależny układ hydrauliczny, g) Zestaw stabilizacyjny wysięgnika z ciągnikiem, h) elektrohydrauliczne sterowanie joystickiem, i) Zderzak tylny ze światłami drogowymi, j) Wałek WOM, k) Gwarancja minimum 12 miesięcy, l) Rok produkcji 2013 lub 2014, m) Termin dostarczenia - wraz z ciągnikiem. 3) Przyczepa transportowa rolnicza: a) Ładowność co najmniej 6 ton, b) Przyczepa dwuosiowa, burtowa, wywrót trójstronny, c) Resory paraboliczne, d) Błotniki na kołach tylnych, e) Centralne zamki burt, f) Drabina, g) Okno wraz z rynną w tylnej burcie do rozładunku strumieniowego, h) Uszczelnienie metalowe (bez uszczelek) gwarantujące szczelność przewozu materiałów sypkich, i) Dwuobwodowe hamulce pneumatyczne, hamulec ręczny, j) Elektryczna instalacja oświetleniowa, k) Wyprowadzenie wszystkich instalacji do podłączenia drugiej przyczepy, l) Koło zapasowe z uchwytem, m) Zaczep tylny obrotowy, n) Odległość punktu serwisowego nie więcej niż 100 km, o) Rok produkcji 2013 lub 2014, p) Termin realizacji zamówienia do 30 dni od podpisania umowy leasingu. r) Ilość przyczep wg ww. speyfikacji, jakie należy dostarczyć z ciągnikiem: 2 szt. III. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej - wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. IV. Dodatkowe informacje: 1. Dostarczony sprzęt winien być objęty gwarancją nie krótszą niż wskazana w pkt. V SIWZ oraz posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ. W żadnym wypadku nie oznacza to, że Zamawiający wskazuje konkretne produkty (maszyny i osprzęt), których wymaga. Produkty (maszyny i osprzęt) oferowane przez Wykonawcę mogą być równoważne, co oznacza iż winny posiadać cechy i właściwości produktów wymienionych w pkt. II niniejszego rozdziału SIWZ i umożliwiać ich zastosowanie w tym samym celu i w ten sam sposób, a tym samym umożliwiać osiągnięcie rezultatów ich stosowania jak w przypadku produktów
wskazanych w ww. katalogach. 2. Miejsca dostawy maszyn oraz osoby do kontaktu: Siedziba Zamawiającego wskazana w pkt.I.2 SIWZ. Henryk Grobelny - Prezes Zarządu, tel.: +48 667 661 781; e-mail: henryk.grobelny@zgkimkcynia.pl Kcynia, kod: 89-240, ul. Nakielska 9, w dniach: poniedziałek - piątek; w godzinach urzędowania wskazanych w pkt. I ppkt 2 SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0, 16.31.31.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1)

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1 i 2, c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1, d) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1, e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 2 lit. a), f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1 i ppkt 2 lit. c), g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. VI ppkt 1 i ppkt 2 lit. c). III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) oświadczenia podmiotów, o których mowa w pkt. III ppkt 5, stwierdzające, że udostępniają Wykonawcy swoje zasoby osobowe niezbędne do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) oświadczenia podmiotów, o których mowa w pkt. III ppkt 5, stwierdzające, że udostępniają Wykonawcy swoje zasoby osobowe niezbędne do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i
dokumenty: a) oświadczenia podmiotów, o których mowa w pkt. III ppkt 5, stwierdzające, że udostępniają Wykonawcy swoje zasoby osobowe niezbędne do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy, w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) Zamawiający wykorzysta do oceny spełnienia tego warunku oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VII ppkt 1 lit. b), z zastrzeżeniem lit. b), b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, będzie polegał na zdolnościach finansowych podmiotów wymienionych w tym załączniku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty
Wykonawcy, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zobowiązani są dostarczyć wszystkie niżej wymienione materiały i dokumenty: a) opis techniczny maszyn stanowiących przedmiot zamówienia, w szczególności: instrukcję obsługi, kartę katalogową, z treści których wynikać musi jednoznacznie, że maszyny posiadają co najmniej parametry wymagane przez Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: a) karty katalogowe i/lub foldery / katalogi zawierające opisy i fotografie oferowanego sprzętu, b) zaparafowane Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 5), c) wykaz podwykonawców i powierzony im zakres zamówienia (Załącznik nr 6) - w celu potwierdzenia, które z części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. d) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgkimkcynia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9 89-240 Kcynia sekretariat (pok. 2).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. ul. Nakielska 9 89-240 Kcynia sekretariat (pok. 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.4.18)Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. I.2. SIWZ, w gabinecie Prezesa Zarządu (pok. 3), w dniu: 11 marca 2014, o godz.: 12:30.

1.Specyfikacja pobierz

a) Zmiana tresci SIWZ 1 pobierz

b) Zmiana tresci SIWZ 2 pobierz

2.Ogłoszenie o zamówieniu pobierz

a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 pobierz

b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 2 pobierz

3.Zał 1 oferta pobierz

4.Zał 2 oświadczenie pobierz

5.Zał 3 oświadczenie pobierz

6.Zał 4 oświadczenie gr. kap. pobierz

7.Istotne postanowienia umów pobierz

8.Podwykonawcy pobierz

9.Wyjaśnienie zamawiającego pobierz

10. Wyjaśnienie zamawiającgo pobierz

11. Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz