Techniczne utrzymanie nieruchomości

Celem technicznego utrzymania nieruchomości jest utrzymanie substancji mieszkaniowej w niepogorszonym stanie technicznym oraz w miarę mozliwości jej modernizacja.

 

Do podstawowych zadań Spółki należy:

1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.      

2. Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów zgodnie z wymogami prawa  budowlanego.

3. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów.

4. Organizowanie, nadzór i wykonawstwo robót remontowo-modernizacyjnych w zakresie inwestorskim.

5. Usuwanie awarii i ich skutków.

6. Wykonawstwo robót remontowo-budowlanych na obiektach zarządzanych przez Spółkę.

7. Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych.

8. Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości.