Taryfy i opłaty

ZGKiM w Kcyni Spólka z o.o. informuje, że obecnie taryfy za wodę i ścieki zatwierdzane są przez organ regulacyjny, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia ich przez organ regulacyjny

 

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy pokaż

Załacznik do decyzji pokaż

 

 

 


 

 

Wysokość opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków została określona Uchwałą nr XXII/191/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

Stawki obowioązujące od 01.07.2016 do 30.06.2017

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

usług

Cena

Jednostka

Netto

brutto (z VAT)

miar

1

2

3

4

5

 

1.

 

 

Wszyscy odbiorcy usług  

(gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe i pozostali odbiorcy usług )

 

3,66

 

 

3,95

 

 

zł/m3

.

Opłata abonamentowa :

 

- stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie punktu poboru

 

 

 

4,13

 

 

 

 

 

4,46

 

 

 

 

 

zł.

 

 

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych( msc.) 

 

3,59

3,88

zł./m-c

 

 

Wysokość cen i opłat za odprowadzone ścieki.

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

usług

Cena

Jednostka

miar

netto

brutto(z VAT)

1

2

3

4

5

1

Wszyscy odbiorcy usług

(gospodarstwa domowe , zakłady przemysłowe i

pozostali odbiorcy usług )

 

6,50

 

7,02

zł/m3

2

Opłata abonamentowa:

- stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

 

 

6,29

 

6,79

 

zł/m-c

3

Opłata abonamentowa:

- stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie punktu dostarczania ścieków

4,13

4,46

zł.

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej XXIII/191/2016 (link do pdf)

 

 


 

 

Wysokość opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków została określona Uchwałą nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

 

 

Uchwała Rady Miejskiej X/67/2015 (link do pdf) Wysokość opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków została określona Uchwałą nr LI/477/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

 

Uchwała Rady Miejskiej LI/477/2014 (link do pdf)

  

 Wysokość opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków została określona Uchwałą nr XXVII/371/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

Uchwała Rady Miejskiej XXXVII/371/2013  (link do pdf)

  Wysokość opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków została określona Uchwałą nr XXIII/209/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.

 

Uchwała Rady Miejskiej XXIII/209/2012.pdf (link do pdf)


  

Cennik usług technicznych wykonywanych przez ZGKiM w Kcyni Sp. z o. o.

Lp.

Rodzaj usługi

Kwota

netto

brutto

8%

23%

1.

Wydawanie warunków technicznych na:

 

 

 

 

a)    budowę sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

125,88

 

154,83

 

b)    budowę podłączenia do sieci wod.-kan. budynku jednorodzinnego

83,92

 

103,22

 

c)     budowę podłączenia do sieci wod.-kan. pozostałych obiektów

104,91

 

129,04

2.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

 

 

 

 

a)    projekty sieci wod.-kan. i obiektów gospodarki wodno-ściekowej

52,85

 

65,00

 

b)    projekty dotyczące innej infrastruktury podziemnej i dróg oraz pozostałe projekty techniczne i zagospodarowania terenu

52,85

 

65,00

 

c)     projekty podłączeń do sieci wod.-kan.

40,65

 

50,00

3.

Wydanie informacji o możliwości podłączenia do sieci wod.-kan.

20,98

 

25,81

4.

Informacja o sieci wod.-kan. z naniesieniem na mapę syt.-wys.

83,92

 

103,22

5.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego

83,92

 

103,22

6.

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego

62,94

 

77,42

7.

Odbiór techniczny podejścia pod wodomierz:

- główny (równorzędny)

- lokalowy

- ogrodowy

41,96

 

 

51,61

8.

Oplombowanie wodomierza lokalowego

20,98

22,66

 

9.

Oplombowanie wodomierza ogrodowego

20,98

 

25,81

10.

Nadzór nad robotami wykonywanymi przez innych gestorów w kolizji z uzbrojeniem wod.-kan. (za 1 godzinę pobytu na budowie)

41,96

 

51,64