Nieruchomości zamieszkałe

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Kcynia korzystają z gminnego systemu gospodarowania odpadami, którego celem jest przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zmniejszenie ilości składowanych odpadów na składowiskach poprzez kierowanie surowców wtórnych do odzysku a tym samym zmniejszenie  zanieczyszczenia środowiska.

 

 Gminnym systemem gospodarowania odpadami zostali objęci właściciele nieruchomości zamieszkałych.

 

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2013r. nowych zasad odbierania odpadów komunalnych, Rada Miejska w Kcyni uchwaliła następujące uchwały:

 

1.    UCHWAŁA Nr XXVIII/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
2.    UCHWAŁA Nr XXVIII/263/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
3.    UCHWAŁA NR XXX/294/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia. pokaż
4.    UCHWAŁA NR XXX/295/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
5.    UCHWAŁA Nr XXX/296/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia. pokaż
6.    UCHWAŁA NR XXX/297/2012 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
7.    UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia. pokaż
8.    UCHWAŁA Nr XXXIII/327/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
9.    UCHWAŁA Nr XXXVI/357/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
10.    UCHWAŁA NR XXXVI/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. pokaż
11.    UCHWAŁA NR XXXVIII/376/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
12.    UCHWAŁA NR XXXVIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. pokaż
13.    UCHWAŁA NR XXXVIII/385/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/295/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pokaż
14.    UCHWAŁA NR XXXVIII/386/2013 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/294/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kcynia. pokaż

 

Istnieją dwa sposoby gromadzenia odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych:

 

Do gromadzenia i segregacji odpadów wykorzystywane są pojemniki i worki dostarczone przez naszą firmę.

Worki są oznaczone następującymi kolorami:

 

-        niebieskie  przeznaczone na papier i tekturę

            

-        żółte  przeznaczone na tworzywa sztuczne i metal