Nieruchomości niezamieszkałe

 Z  dniem 01.07.br., zgodnie z ustawami o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, z dnia 14 grudnia 2012 r.) i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 228, z dnia 13 września 1996 r.) oraz uchwałami Rady Miejskiej w Kcyni Nr XXX/296/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ( pobierz) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia i Nr XXXIII/320/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. ( pobierz) zmieniającą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia, nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

            Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi nieruchomości niezamieszkałe nie zostały włączone do gminnego systemu gospodarowania odpadami. Dlatego właściciele i zarządcy nieruchomości innych niż zamieszkałe, którzy wytwarzają odpady komunalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność  w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych między innymi:

- urzędy

- obiekty oświaty, kultury, sportu, świetlice wiejskie

- osoby prowadzące działalność gospodarczą

- lokale handlowe

- lokale gastronomiczne

- podmioty usługowe, produkcyjne , rzemieślnicze

- cmentarze

- hotele i inne obiekty zakwaterowania

- rynki, bazary, targowiska

- ogródki działkowe

- campingi, pola namiotowe

 

            W związku z powyższym, jeżeli właściciele lub zarządcy nieruchomości niezamieszkałych wytwarzają odpady komunalne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka  z o.o. oferuje Państwu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, na następujących zasadach:

wymagana ilość i minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne określone wg Zał. nr 2 do uchwały Nr XXX/296/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r   .(pobierz)

częstotliwość odbioru odpadów będzie odbywała się zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały Nr XXX/296/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz § 1 uchwały nr XXXIII/320/2013 z dnia 28.02.2013 r. ( pobierz)

 stawka za 1 wywóz z następujących typów pojemników wynosi:

-        SM 110 l - 18,15 zł brutto

-        SM 1100 l -80,65 zł brutto

 

Umowa na wywóz zmieszanych odpadów komunalnych pokaż