Informacje podstawowe i odpowiedzi

Wprowadzone zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiany spowodowały przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany w gminie Kcynia dotyczą wyłącznie nieruchomości zamieszkałych. Do tej pory każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów z uprawnioną do takiej działalności firmą .Teraz ten obowiązek przeszedł na gminę. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek uiszczać na rzecz gminy co miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel jest zobowiązany do dostarczania do Urzędu deklaracji wyłącznie na formularzu uchwalonym przez Radę Miejską. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Kcynia ul. Rynek 23, bądź przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej (deklaracja powinna być opatrzona podpisem elektronicznym lub datą pocztową.

Wzór deklaracji (pobierz)

Opłata jest naliczana na podstawie złożonych deklaracji.

Opłata wnoszona przez właściciela nieruchomości zamieszkałej będzie wyraźnie niższa, jeżeli odpady będą wyselekcjonowane, czyli jeżeli z ogólnych odpadów, wyodrębnione zostaną do osobnych worków: plastik, szkło, metal, papier oraz odpady biodegradowane. W ramach odpłaty odbierane będą także dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe oraz:

- każdy mieszkaniec po okazaniu dowodu wpłaty będzie mógł przekazać odpady komunalne wysegregowane, do punktu selektywnej zbiórki, który znajduje się w Kcyni przy ul. Dworcowej 15.

Jak często będą odbierane śmieci?

Odpady wyselekcjonowane suche (plastik, szkło, metal, papier) będą odbierane  jeden raz w miesiącu zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich (harmonogram znajduje się w zakładce  „ nieruchomości zamieszkałe”)

Rada Miejska zróżnicowała stawki  opłat w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym.

 

Stawki miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami
obowiązujące od 01.01.2017 r.

 

Odpady zbierane w sposób selektywny

Odpady zbierane w sposób nieselektywny

Gospodarstwo domowe
1-osobowe

13,50 zł

29,00 zł

Gospodarstwo domowe
2-osobowe

27,00 zł

58,00 zł

Gospodarstwo domowe
3-osobowe

40,50 zł

87,00 zł

Gospodarstwo domowe
4-osobowe

54,00 zł

116,00 zł

Gospodarstwo domowe
5-osobowe

67,50 zł

145,00 zł

Gospodarstwo domowe
6-osobowe

74,25 zł

174,00 zł

Gospodarstwo domowe
7-osobowe

81,00 zł

203,00 zł

Gospodarstwo domowe
8-osobowe

87,75 zł

232,00 zł

Gospodarstwo domowe
9-osobowe

94,50 zł

261,00 zł

Gospodarstwo domowe
10-osobowe

101,25 zł

290,00 zł

 

 

Z dniem 1 listopada 2013 r. nastąpi zmiana stawki opłat za odbiór nieczystości stałych z nieruchomości zamieszkałych. Rada Miejska w dniu 29 września 2016r. Uchwałą Nr XXVII/228/2016. (pobierz) podjęła decyzję o zastosowaniu niższej stawki opłat w wysokości 50% stawki podstawowej dla każdej kolejnej w przypadku nieruchomości wielolokalowych ten sam lokal mieszkalny, w której liczba przekracza pięć. W przypadku zbierania odpadów selektywnych stawka wynosić będzie 6,75 zł/osobę.

Każdorazowo, jeżeli nastąpi zmiana ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, lub jeśli nastąpi zmiana sposobu gromadzenia odpadów (selektywne czy nie), należy w Urzędzie Gminy Kcynia złożyć kolejną deklarację.